Εμπορική Διαμεσολάβηση

 
 
 

 
 
 
 
Εμπορική Διαμεσολάβηση για κατασκευαστικές, βιομηχανικές, εμπορικές διαφορές, μελών προσωπικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων, προμηθευτών - προμηθευομένων. Αποτελεί την απολύτως ενδεδειγμένη και πρόσφορη μέθοδο για τη γρήγορη και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, που αναφύονται στις επιχειρήσεις, ευνοώντας την προαγωγή της ανάπτυξης και την ασφάλεια των επιχειρηματικών επενδύσεων και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των ενδοεταιρικών σχέσεων.

Αναλυτικά η Εμπορική Διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ:
 
 
 
 
 
 
Εμπόρων και Επιχειρηματιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρήσεων και πελατών τους ή προμηθευτών τους ή συνεργατών τους.
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεταίρων ή μετόχων της ίδιας Εταιρείας ή διαφορετικών Εταιρειών
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργοδοτών και εργαζομένων
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργαζομένων μεταξύ τους
 
 
 
 
 
 
 
 
Σωματείων ή άλλων Οργανισμών